Задължен ли съм винаги да нося униформа, какви права и задължения имам, свързани с нея​?

Задължения за работно облекло - Виста Ин

Какво е това работно облекло?

Работното облекло служи за отличаването ми от останалото население при изпълнение на служебните ми задължения и идентифицирането ми с предприятието на работодателя.Категории работници/служители, които най-често носят униформа са: работниците в обществения транспорт, лекарите и медицинските сестри, полицаите, военнослужещите и др. Работно облекло ми се осигурява безплатно от работодателя, като тя трябва да е съобразена със спецификата на извършваната от мен работа и работното място.

Кой и къде определя, че трябва да нося работно облекло?

Работодателят е този, който определя писмено видовете работа, за които се осигурява униформа; работниците, които я носят, както и вида, характеристиките и отличителните й знаци. Това може да стане в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието, с нарочна заповед за носенето на униформено облекло или да се договори в колективен трудов договор.За задължението да нося работно облекло, трябва да съм уведомен от работодателя. Това обикновено става в длъжностната ми характеристика лъжностната  характеристика се изготвя от работодателя и с нея се регламентират правата и задълженията ми, образователните и квалификационните изисквания към мен и др. Тя като писмен документ е важно доказателствено средство при спорове между мен и работодателя относно изпълнението на възложената ми дейност и най-вече спазването на трудовата дисциплина), която работодателят е задължен да ми връчи при назначаването и постъпването ми на работа срещу подпис, заедно с подписването на трудовия договор.

Кой определя и осигурява работно облекло, имам ли думата?

Работодателят определя:

 • видовете работа, за които се осигурява работно облекло;
 • работниците, които имат право на него;
 • вида, характеристиките и отличителните знаци на работното облекло;
 • срока за износването му;
 • условията за ползването му.

Преди това той трябва да се консултира с представители на синдикалните организации, ако има такива, и представителите на Общото събрание на работниците/служителите в предприятието. Крайното решение е изцяло на работодателя.

Работното облекло трябва:

 • да отговаря на условията на съответното работно място (ако работя в мина задължително ми е необходима предпазна каска например);
 • да е съобразено с индивидуалните ми особености (не може да тежа 50 кг., а работодателят да ми осигури униформа размер XXL);
 • да не създава риск за безопасността и здравето ми (ако страдам от кожни алергии, работодателят ми трябва да се съобрази с това при избора на материя за ушиването на униформата ми);
 • да ми се осигури за индивидуално използване.

Работодателят ми осигурява и предоставя безплатно работното облекло при постъпването ми на работа.

Важно!Не се допуска замяната на работно облекло с пари.

Като работник съм длъжен :

 • да нося работната униформа при изпълнение на възложената ми работа;
 • да спазвам условията за използване на работното облекло;
 • да опазвам работното облекло като имущество на работодателя. Когато виновно го загубя, унищожа или повредя нося имуществена отговорност;
 • да го върна на работодателя ми при прекратяване на трудовото правоотношение или при преминаването на друга работа в предприятието, за която не е необходимо носенето на униформа.

Ако не нося униформата по работно време, какво нарушавам и какво следва?

Ако не нося униформеното облекло на работа, аз не изпълнявам законните нареждания на работодателя ми, което е нарушение на трудовата дисциплина . Заради това работодателят може законосъобразно да ми наложи дисциплинарно наказание. С оглед тежестта на нарушението той може да ми наложи най-лекото от предвидените в закона дисциплинарни наказания (забележка, предупреждение за уволнение, уволнение) – “забележка”. Той е длъжен преди това да ме изслуша и да приеме писмените ми обяснения и посочените от мен доказателства. Работодателят ми налага наказанието с мотивирана заповед, в която посочва името ми, нарушението и кога съм го извършил, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага. Заповедта ми се връчва срещу подпис.

Ако смятам, че наложеното ми наказание “забележка” е незаконно или работодателят не е спазил посочената процедура за неговото налагане, мога да предявя иск пред районния съд в едномесечен срок от налагането на наказанието.

Важно!За производства по трудови дела не плащам такси и разноски, те са безплатни за мен като работник/служител.

Мога да искам от съда да постанови заличаване на вписаното ми наказание от работодателя като незаконно. При отхвърляне на иска, решението на районния съд мога да обжалвам пред окръжния в двуседмичен срок от връчването.

Актуализира: Елвира Димитрова.


Източник:

http://bit.ly/2oxVfUC

Вижте още:

1 Comment

 1. AffiliateLabz
  16.02.2020

  Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *